Obchodné podmienky

ČLÁNOK I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodná spoločnosť:  A&M Pharm s.r.o. , so sídlom Miklošicova 903/9, Námestovo 029 01

IČO: 51 400 324, DIČ: 2120691276, IČ DPH: SK2120691276

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  Oddiel:  Sro,  Vložka číslo:  69509/L
je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni SV. Michala  – prevádzka nachádzajúca sa na Hviezdoslavovej 45/24, 029 01 Námestovo (ďalej len „Kamenná lekáreň“) a súčasne je táto spoločnosť oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov pod označením internetová lekáreň Sv. Michala  na doméne www.toplekaren.eu   (ďalej len „internetová lekáreň“). Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej lekárne Sv. Michala (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi internetovou lekárňou ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ, vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi. Tieto VOP sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona o liekoch a vyhlášky o internetovom výdaji liekov. V prípade, že niektoré otázky nie sú VOP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcej vete. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej lekárne Sv. Michala, prípadne postup vybavovania sťažností a podnetov, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce. Orgánom dozoru je:

– pre doplnkový tovar internetovej lekárne:

 

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava,

 – pre lieky a zdravotnícke pomôcky: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava

– pre veterinárne lieky: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34 P.O. Box 52c, 949 01 Nitra

– pre kozmetiku a výživové doplnky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, SR, Ružinovská 8, 920 09 Bratislava

– pre potraviny: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava

 pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené na meranie: Slovenský metrologický inšpektorát – SMI, Geologická 1, 821 06 Bratislava

                                        

ČLÁNOK II DEFINÍCIE A SKRATKY

 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  Oddiel:  Sro,  Vložka číslo:  69509/L
 na doméne www.toplekaren.eu v zmysle § 22 zákona o liekoch a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky;

Slovenská Sporiteľňa a.s.

IBAN: SK73 0900 0000 0051 6452 4487

SWIFT KÓD : GIBASKBX,

 ktorý patrí predávajúcemu;

– Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi Vernostný program BENU , uverejnené na stránke www.toplekaren.eu

                                                           

ČLÁNOK III OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Kupujúci si objednáva tovar z internetovej lekárne na základe ponuky uvedenej na stránke www.toplekaren.eu, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Podľa § 22 ods. 4 písm. a) a b) Zákona o liekoch môže predávajúci vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.

 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára.

 3. V prípade, že je kupujúci držiteľom vernostnej karty PARTNER a má záujem uplatniť si body za nákup v internetovej lekárni Sv. Michala, body za nákup mu budú na vernostnú kartu pripísané po registrácii a vytvorení zákazníckeho konta v internetovej lekárni Sv. Michala www.toplekaren.eu . Body, ktoré zákazník získa za jednotlivý nákup uskutočnený prostredníctvom internetovej lekárne Sv. Michala si môže kupujúci uplatniť vo forme zľavy pri nasledujúcom nákupe. Pravidlá účasti vo vernostnom programe internetovej lekárne Sv. Michala upravujú VOP vernostného programu PARTNER , ktoré sú dostupné na www.toplekaren.eu alebo v každej kamennej prevádzke verejnej lekárne Sv. Michala.

 1. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke bude predávajúci považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá objednávateľ.

 2. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.

 3. Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo zásielky umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie.

 4. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a Súvisiace náklady (s výnimkou podľa Článku V, bod 7. týchto VOP). Objednávateľ zaslaním objednávky súhlasí, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) znáša objednávateľ.

 5. Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovej stránke internetovej lekárne.

 6. Podmienkou nákupu nie je registrácia na stránke internetovej lekárne a zriadenia zákazníckeho konta kupujúcim ani jeho registrácia vo vernostnom programe PARTNER .

                               

ČLÁNOK IV KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. 

 1. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke www.toplekaren.eu sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim a sú platné iba pre internetovú lekáreň, nie pre Kamennú lekáreň.

 1. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.

 1. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti priamou platbou, platobnou kartou alebo poukážkami https://www.up-slovensko.sk/ a https://doxxlistky.sk/ .

 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru podľa týchto VOP.

 3. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

po uskutočnení platby týmto spôsobom vo vyššie uvedených odberných miestach bude pokladničný blok zaslaný kupujúcemu na jeho emailovú adresu zadanú pri uskutočnení objednávky;

 1. Ku kúpnej cene budú pripočítané Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.

 2. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 3. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad.

 4. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.

                                                 

ČLÁNOK V DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním (poštou alebo zmluvným kuriérom na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári) alebo bude pripravený na osobné vyzdvihnutie v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste zvolenom kupujúcim v objednávke (ak kupujúci odberné miesto nezvolí, nebude objektívne možné tovar takýmto spôsobom doručiť). V prípade osobného odberu tovaru v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste. Odberná lehota tovaru pre osobné vyzdvihnutie je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie (ďalej len „odberná lehota“). Presná adresa odberného miesta, na ktorej  je možný osobný odber je uverejnená na internetovej stránke www.toplekaren.eu  a bude kupujúcemu ponúknutá aj priamo v nákupnom košíku v prípade, že volí osobný odber.

 2. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.

2.1 Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil  hotovostnú priamu platbu, platbu platobnou kartou alebo poukážkami https://www.up-slovensko.sk/ a https://doxxlistky.sk/   , predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky predávajúcim.

2.2 Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil bezhotovostnú platbu (bankový prevod, karta), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar.

2.3 Ak predávajúci nemá tovar na sklade, vo všetkých prípadoch predávajúci objednávku vybaví v lehote do 5 pracovných dní (víkend sa nepočíta). Výnimkou je prípad, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu a v tejto lehote ešte nie je zaplatená kúpna cena. V takomto prípade predávajúci odošle tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar, ak už medzitým predávajúci neodstúpil od zmluvy. Dodacia lehota a dodacie podmienky kuriéra Slovenskej pošty je jeden pracovný deň odo dňa odovzdania zásielky predávajúcim na odoslanie pre kupujúceho. Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke www.toplekaren.eu  uvedená dlhšia dodacia lehota ako podľa bodu 2. tohto článku V týchto VOP; v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne.

 1. V prípade, že objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu, a kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.

 1. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa predchádzajúceho bodu 5, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 2. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi alebo ich pri osobnom odbere oznámiť zamestnancovi odberného miesta/Kamennej lekárne, kde si tovar vyzdvihuje; ak tovar preberá iná osoba ako kupujúci, má sa za to, že táto osoba je na tieto úkony kupujúcim splnomocnená a oprávnená.

 3. V každom balíku je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 4. Pri objednávke nad 29,90 € vrátane DPH si predávajúci nebude účtovať náklady na doručenie; to neplatí o poplatku za spôsob platby na dobierku, ktorý sa pri tomto kupujúcom zvolenom spôsobe platby účtuje vždy a je uvedený na www.toplekaren.eu v sekcii DOPRAVA A PLATBA. Žiadne náklady na doručenie nebude predávajúci účtovať ani pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste.

 5. Pri osobnom odbere tovaru v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od osoby preberajúcej tovar vyžiadať aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky. Predávajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť.

 6. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy. Výška Súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky.

 7. O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na čísle +421 911 078 782 alebo e-mailom u predávajúceho na info@lekarensvmichal.sk

                                         

                        

ČLÁNOK VI ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Reklamačné podmienky a možnosti vrátenia liekov a zdravotníckych pomôcok sa v dôsledku platnej legislatívy na úseku liekov môžu odlišovať od podmienok pre odstúpenie od zmluvy a reklamácie v prípade nákupu doplnkového sortimentu.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu pri doplnkovom sortimente (§ 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku):

1.1 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment (napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, detská výživa a pod.) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v Kamennej lekárni počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu: info@lekarensvmichal.sk alebo písomne na adresu Kamennej lekárne (Lekáreň Sv. Michala, Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo ) alebo sídla spoločnosti (A&M Pharm s.r.o. , so sídlom Miklošicova 903/9, Námestovo 029 01).

Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na stránke www.toplekaren.eu v sekcii „Reklamácie a sťažnosti“, resp. formulár, ktorý mu zaslal predávajúci spolu s akceptáciou objednávky alebo so zásielkou. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.3 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

1.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

1.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 1. Reklamáciu liekov a zdravotníckych pomôcok/odstúpenie od kúpnej zmluvy upravuje čl. VII týchto VOP a REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE.

 2. Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 3. Reklamačné podmienky tovaru sú uvedené v REKLAMAČNOM PORIADKU INTERNETOVEJ LEKÁRNE.

 4. V prípade, že sa jedná od odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej boli kupujúcemu pripísané body na vernostnú kartu PARTNER , tieto body budú predávajúcim stornované.

 

ČLÁNOK VII OSOBITNÉ USTANOVENIE PRE VRÁTENIE LIEKU ALEBO ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY

 1. Kupujúci môže vrátiť LIEK, ak zásielka obsahuje

 2. a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

 3. b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

 4. c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

 5. d) poškodený vnútorný obal lieku,

 6. e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch,

 7. f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

 8. Kupujúci môže vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje

 9. a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

 10. b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

 11. c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

 12. d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

 13. e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 14. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto Článku VII týchto VOP do siedmich (7) dní od ich prevzatia kupujúcim s tým, že na ich vrátenie kupujúci môže použiť Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky zverejnený na webovej stránke www.lekarensvmichal.sk v sekcii „Reklamácie a sťažnosti“, a to nasledovným spôsobom:

 15. a) odovzdaním lieku / zdravotníckej pomôcky v Kamennej lekárni (Lekáreň Sv. Michala, Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo) počas prevádzkovej doby; alebo

 16. b) zaslaním poštovej zásielky na adresu Kamennej lekárne (Lekáreň Sv. Michala, Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo) alebo sídla spoločnosti (A&M Pharm s.r.o. , so sídlom Miklošicova 903/9, Námestovo 029 01).

Zásielka musí obsahovať vrátený liek / zdravotnícku pomôcku a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom kupujúci uvedie, že vracia liek / zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia.

 1. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.

 2. Ak ide o liek / zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov podľa bodov 1. a 2. tohto Článku VII VOP, predávajúci je povinný prevziať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia lieku / zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.

 3. Ak sa nejedná o vrátenie lieku / zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 1. resp. 2. tohto článku (t. j. § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z.); je predávajúci povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar. Ak bolo vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených v bodoch 1. resp. 2. tohto článku, vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku/ zdravotníckej pomôcke.

                                                 

ČLÁNOK VIII OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje kupujúcich v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť A&M Pharm s.r.o. , so sídlom Miklošicova 903/9, Námestovo 029 01, IČO: 51 400 324, DIČ: 2120691276, IČ DPH: SK2120691276 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro,  Vložka číslo:  69509/L 

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať: Poštou na adrese: A&M Pharm s.r.o. , so sídlom Miklošicova 903/9, Námestovo 029 01 E-mailom:info@lekarensvmichal.sk; zodpovedná osoba: PharmDr. Matúš Kyseľ .

 1. Predávajúci informuje Kupujúceho, že jeho osobné údaje budú spracúvať nasledujúci sprostredkovatelia: • A&M Pharm s.r.o. , so sídlom Miklošicova 903/9, Námestovo 029 01, IČO: 51 400 324, DIČ: 2120691276, IČ DPH: SK2120691276, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,  Vložka číslo:  69509/L

 2. Osobné údaje kupujúceho predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a emailový kontakt, bankové spojenie, hodnota objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia), spracúva prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej je kupujúci zmluvnou stranou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je teda ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ale tiež § 4 ods. 2 písm. b) a nasl. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, definujúci osobné údaje, ktoré je objednávateľ (teda kupujúci) povinný v prípade internetovej objednávky uviesť.

Bez spracovávania osobných údajov by nebolo možné kúpnu zmluvu realizovať. Účtovné doklady evidujeme a uchovávame pre účely plnenia našich povinností podľa právnych predpisov o účtovníctve a daňových zákonov.

 1. Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetovej lekárne, odstúpenia od zmluvy a účtovnej evidencie obchodných prípadov. Vaše osobné údaje využívame v procese vybavovania Vašej objednávky aj na komunikáciu s Vami (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky, o stave jej vybavovania, odoslaní tovaru, žiadosť o doplňujúce informácie a pod).

 2. Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie objednávky, dodanie tovaru a splnenie práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy (napr. trvanie záručnej doby, čas potrebný na vybavenie prípadnej reklamácie a pod.). Ak sa jedná o účtovné dokumenty, právne predpisy nám prikazujú uchovávať účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

 3. Prevádzkovateľ umožňuje kupujúcemu dobrovoľne si vytvoriť zákaznícke konto, ktoré slúži kupujúcemu pre uľahčenie jeho nákupu a prípadného budúceho nákupu v internetovej lekárni (ďalej len „registrácia“). Nakoľko registrácia nie je povinná a nie je nevyhnutná ani na zadanie objednávky, právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas vyjadrí kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári. V zákazníckom konte sú spracovávané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje, heslo, číslo vernostnej karty PARTNER (ak ho kupujúci zadal – nepovinný údaj), údaje o realizovaných nákupoch (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia, hodnota nákupu, uplatnenie zliav, vernostnej karty). Dotknutá osoba môže svoje zákaznícke konto kedykoľvek zrušiť, alebo zaslať odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov na A&M Pharm s.r.o. , Miklošicova 903/9, Námestovo 029 01, alebo e-mailom na: info@lekarensvmichal.sk

 4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (kuriér, pošta, banka a pod.). Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani osobné údaje nezverejňuje.

 5. Kupujúci, ako dotknutá osoba má právo:

a/ na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania);

b/  na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov;

c/ obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne);

d/  získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR;

e/ namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR;

f/ na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

                                   

ČLÁNOK 9 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 2. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na info@lekarensvmichal.sk

                                             

ČLÁNOK 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prílohou týchto VOP je aj REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE SV. MICHALA , ktorý je zverejnený na www.lekarensvmichal.sk v Sekcii „ Reklamácie a sťažnosti“.

 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil v znení, v akom boli uverejnené na internetovej stránke www.lekarensvmichal.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 30.4.2020.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.lekarensvmichal.sk, ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku týmto nie je dotknuté (t.j. informácie zaslané spotrebiteľovi podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z. z. zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán).

 

Bezpečne a starostlivo zabalené balíčky

Viac ako 15 000 produktov pre zdravie a krásu

Doprava nad 30 EUR zdarma

Tovar skladom expedujeme do 24 hodín

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám návštevníkovi stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame so sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac o cookies.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.toplekaren.eu